logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUẨN ĐẦU RA CNKT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

08.09.20 | 127 |

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUẨN ĐẦU RA CNKT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

GỒM 02 CHUYÊN NGÀNH:         

- CNKT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

- CNKT VIỄN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

 

I. Mục tiêu đào tạo:

Sau 2 đến 3 năm, người đã tốt nghiệp ngành CNKT Điện tử, truyền thông (gồm 02 chuyên ngành: Điện tử viễn thông - Viễn thông và mạng máy tính) có khả năng:

    1. Thành viên chủ chốt trong nhóm: Phụ trách các vấn đề về vận hành, sửa chữa và bảo trì kỹ thuật trong các hoạt động của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng.
    2. Thành viên chủ chốt trong nhóm: Phụ trách các vấn đề về thiết kế, thi công và giám sát kỹ thuật trong các hoạt động của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng.
    3. Thành viên chủ chốt trong nhóm: Phụ trách các vấn đề về tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật, tiếp cận kỹ thuật công nghệ mới trong các hoạt động của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng.

 

II. Chuẩn đầu ra:

Sau khi tốt nghiệp ngành CNKT Điện tử, truyền thông (gồm 02 chuyên ngành: Điện tử viễn thông - Viễn thông và mạng máy tính) người học có khả năng:

  1. Chuẩn đầu ra 1: Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề và phần mềm chuyên ngành để đo đạc kiểm tra trong bảo trì, lắp đặt các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.
  2. Chuẩn đầu ra 2: Phân tích được về chức năng, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, sửa chữa các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

Chuẩn đầu ra 3: Thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chức năng của các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.